فعاليت‌هايی که پس از عمليات احداث و نصب و در واقع تكميل مكانيكي یک پروژه انجام می‌پذیرد به پيش‌راه‌اندازي (pre-commissioning) و راه‌اندازی (commissioning) موسوم است که از جمله این فعالیت‌ها شامل اخذ مجوزها، انجام آزمايش‌ها و بازرسي‌ها و كنترل‌ها و به طور كلي انجام كارهاي لازم براي قراردادن پروژه در شرايط عملياتي است. تزریق خوراك (مواد اوليه) به تأسيسات و كنترل فرآيند و بررسي خروجي‌ها و مطابقت آنها با استانداردها و دستورالعمل‌ها و هدایت فرایند تا رسيدن به ظرفيت اسمي از جمله دیگر اقداماتی است که در پروژه‌های راه‌اندازی انجام می‌پذیرد.

شاخص به عنوان یکی از پیشروترین شرکت‌های فنی و مهندسی ایران تجارب متعددی در راه‌اندازی مجتمع‌های صنعتی دارد و توانسته سطح بالایی از عملیات (operability) و تعمیرپذیری (maintainability) را فراهم آورد. برنامه‌ریزی عملیات راه‌اندازی با رعایت اصول ایمنی و همچنین مدیریت ریسک‌های محتمل در کنار افزایش قابلیت اعتماد (reliability) به عنوان اصول حاکم بر راه‌اندازی مد نظر شاخص است. تحویل مناسب و منطبق بر استانداردهای کلاس جهانی به کارفرما (یا بهره‌بردار) با عنایت به چرخه عمر تجهیزات و انتقال مناسب اسناد و سیستم‌های زیرساختی و کنترلی عملا آغاز بهره‌برداری را در وضعیت مطلوبی ممکن می‌سازد.